Naturalny wpływ (dziś na niego jest nałożony industrialny)

a) ocieplenie obecne

 • zmniejszenie aktywności słonecznej (zmniejszona liczba plam słonecznych, zmniejszony wiatr słoneczny)
 • zmiana orbitalna Ziemi (przybliżenie do Słońca zimą na półkuli północnej, a na półkuli południowej oddalenie; oddalenie od Słońca latem na półkuli północnej, a na półkuli południowej przybliżenie)
 • napływ wód ciepłego prądu Zatokowego i Północnoatlantyckiego wraz z cyrkulacją termohalinową (CTH), w tym z południkową atlantycką cyrkulacją wymienną (AMOC) – (naturalne spowalnianie downwellingu koło Grenlandii na południe i na północ od Islandii)

Antropogeniczny wpływ

a) ocieplenie i jego przyczyny

 • emisje gazów cieplarnianych do atmosfery i do oceanu, spowodowanych przez:

industrializację, motoryzację, urbanizację, demografię,

b) ocieplenie i jego skutki

 • topnienie lodu morskiego i na lądach w górach oraz na lądolodach (Antarktyda, Grenlandia)
 • topnienie wieloletniej zmarzliny w tundrze Syberii, Alaski, Tybetu i Kanady (emisje metanu, dwutlenku węgla)
 • wzrost poziomu wszechoceanu
 • obecność anomalii klimatycznych (np. cykle ENSO, NAO, PDO)
 • zwiększenie częstotliwości zjawisk atmosferycznych (huragany, trąby powietrzne, pożary, susze)
 • zwiększenie częstotliwości zjawisk hydrosferycznych /wodnych/ (powodzie, sztormy, tsunami, pływy, gigantyczne fale)

Ingerencja człowieka w ekosystemy Ziemi

Przyczyna:

 1. Intensyfikacja emisji przemysłowych.
 • wzrost zanieczyszczeń, zwłaszcza w krajach takich jak Indie, Chiny, USA, Brazylia (dwutlenek węgla, metan, dwutlenek siarki, metale ciężkie, freony i halony [tutaj już mniej niż 30-40 lat temu])

Skutki:

 • zapadalność na choroby dróg oddechowych, nowotworowych

Przyczyna:

 1. Wyręby lasów (deforestacje).
 • wpływ na zmniejszanie się procesów fotosyntezy (absorpcji CO2) przeprowadzanej przez roślny i fitoplankton, emisje gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla)

Przyczyna:

 1. Osuszanie obszarów bagiennych, źródliskowych i wodnych.

Skutki:

 • degradacja gleb i emisje gazów cieplarnianych do atmosfery (dwutlenek węgla, metan)

Przyczyna:

 1. Intensyfikacja upraw rolnych.

Skutki:

 • wyjałowienie gleb i emisję gazów cieplarnianych do atmosfery (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu)

Przyczyna:

 1. Eksploracja złóż zasobów naturalnych

Skutki:

 • dewastacja pokrywy roślinnej
 • emisje zanieczyszczeń przemysłowych
 • emisje gazów cieplarnianych (metan, dwutlenek węgla)

Przyczyna:

 1. Urbanizacja.

Skutki:

 • intensyfikacja zabudowy mieszkalnej powodująca uszczuplanie szaty roślinnej (siedlisk naturalnych i półnaturalnych oraz emisje gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla)
 • spalanie paliw kopalnych powodujące emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń przemysłowych (dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, PCB, benzopiren, smog)

Przyczyna:

 1. Motoryzacja i masowa komunikacja.

Skutki:

 • emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń (smog, tlenki azotu, metan, dwutlenek węgla, metale ciężkie)

Przyczyna:

 1. Budowa sieci autostrad, dróg szybkiego ruchu i magistrali kolejowych

Skutki:

 • ingerencja w środowisko naturalne, zanieczyszczenia i emisje gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla)

Skutki:

 1. Wymieranie raf koralowych i gatunków morskich.

Przyczyny:

 • zakwaszenie oceanów wywołane przez nadmierną absorpcję CO2
 • przeławianie ryb i innych zwierząt
 • zakłócanie oceanów przez powodowanie nadmiernego hałasu, wibracji

Skutki:

 • zanikanie habitatów populacji wielorybów, delfinów, rekinów i wielu ryb oraz morskich bezkręgowców jak mięczaki, skorupiaki

Skutek:

 1. Wymieranie gatunków lądowych.

Przyczyny:

 • deforestacje
 • zanieczyszczanie powietrza, wód i gleb

Skutki:

 • zanikanie habitatów dla wielu populacji  drapieżników , np. wilków, niedźwiedzi, wielkich kotów, nosorożców, słoni, naczelnych (człekokształtnych małp)

OGÓŁEM: Rozrywanie złożonych sieci troficznych i łańcuchów pokarmowych co też ma dość duży wpływ na system klimatyczny, czyli na czułość klimatu wywołaną zwiększoną ilością gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *